do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Chciałabym się dowiedzieć czym się rożni karta pobytu dla cudzoziemca od zezwolenia na pracę dla cudzoziemca?

Odpowiadając na zapytanie informuję:

Ad. 1. Karta Pobytu

Zgodnie z art. 240 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.) kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, któremu udzielono:

  1. zezwolenia na pobyt czasowy (w oparciu o przepisy zawarte w dziale V  ww. ustawy o cudzoziemcach),
  2. zezwolenia na pobyt stały (w oparciu o przepisy zawarte w dziale VI rozdział 1 ww. ustawy o cudzoziemcach),
  3. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (w oparciu o przepisy zawarte w dziale VI  rozdział 2 ww. ustawy o cudzoziemcach),
  4. zgody na pobyt ze względów humanitarnych (w oparciu o przepisy zawarte w dziale VIII rozdział 3  ww. ustawy o cudzoziemcach).

 

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Dodatkowo karta pobytu jest dokumentem pobytowym, który oprócz ważnej polskiej wizy krajowej, uprawnia jego posiadacza, do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, jeśli cudzoziemiec:

  • posiada ważny dokument podróży,
  • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
  • posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
    a także
  • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

 

 

Ad. 2. Zezwolenia na pracę

Kwestie związane z zezwoleniem na pracę zostały uregulowane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482).

Zgodnie z art. 88 f ust. 1 ww. ustawy zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na pracę określa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Ponadto w przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 i 4 tej ustawy, w zezwoleniu na pracę jest określany podmiot, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest też określany pracodawca użytkownik.

Na podstawie wydanego przez Wojewodę zezwolenia na pracę cudzoziemiec uzyskuje wizę z prawem do pracy w Konsulacie RP w kraju stałego zamieszkania.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 472
data aktualizacji: 2019-09-12 06:49:18


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30