do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Co to jest pomoc niepieniężna udzielana na podstawie przepisów o pomocy społecznej?

Przyznanie świadczeń niepieniężnych oznacza, że osoba lub rodzina nie otrzymuje pomocy w formie środków pieniężnych i nie może nimi bezpośrednio dysponować. Organ pomocy społecznej może odmówić pomocy w formie świadczenia pieniężnego, jeśli ta sama potrzeba strony została już zaspokojona w ramach pomocy o charakterze niepieniężnym. Należy jednak pamiętać, że za świadczeniem niepieniężnym kryją się środki finansowe, które gmina ponosi, udzielając tej formy pomocy.

Udzielenie świadczeń niepieniężnych nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, a jedynie od wystąpienia okoliczności faktycznie uzasadniających przyznanie danej pomocy.

 

Wyróżnia się m. in. następujące rodzaje świadczeń niepieniężnych:

 1. praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób
  i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny i jest świadczona bez względu na posiadany dochód;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne – przyznawane osobom pobierającym zasiłek stały, uchodźcom oraz osobom objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizującym kontrakt socjalny,
 3. składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – przyznawane osobom, które zrezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 4. sprawienie pogrzebu – pochówek realizowany jest przez pomoc społeczną w przypadku, gdy najbliższa rodzina nie ma możliwości wykonania go we własnym zakresie np. z powodów finansowych lub osobistych.  Odbywa się
  w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego;
 5. poradnictwo specjalistyczne – w szczególności prawne, psychologiczne
  i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód;
 6. schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielany osobom tego pozbawionym;
 7. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – udzielane osobom, które
  z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
  w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi te są odpłatne w części lub całości, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza kryterium dochodowe;
 8. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – tak jak usługi zwykłe udzielane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, jednakże usługi specjalistyczne wyróżniają się dostosowaniem do szczególnych potrzeb wynikających
  z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Usługi te są odpłatne
  w części lub całości, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza kryterium dochodowe;
 9. ośrodki wsparcia – osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia;
 10. rodzinne domy pomocy – w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie;
 11. mieszkania chronione – osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie
  z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą
  w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie
  w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby
  w codziennym funkcjonowaniu.
 12. domy pomocy społecznej – przeznaczone są dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla: osób w podeszłym wieku; osób przewlekle somatycznie chorych;  osób przewlekle psychicznie chorych;  dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; osób niepełnosprawnych fizycznie;  osób uzależnionych od alkoholu.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 153
data aktualizacji: 2019-05-17 07:17:46


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30