do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Czy cudzoziemiec może ubiegać się o świadczenie z pomocy społecznej w gminie miejsca pobytu, w której docelowo nie zamierza na stałe zamieszkiwać?

Zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, i cudzoziemców, o których mowa w art. 5a cyt. ustawy, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. W takich sytuacjach właściwość miejscową ustala się według miejsca pobytu, a nie zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia. Zatem w sytuacjach nagłych w miejscu pobytu mogą być udzielone następujące świadczenia: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w związkuz koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, objęcie osoby bezdomnej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne).
Przywołany art. 101 ust. 3  dotyczy szczególnych i wyjątkowych sytuacji, w tym cudzoziemców mających zgodę na pobyt tolerowany, którzy jednak nie mają miejsca zamieszkania, a pomocy udziela się ze względu na miejsce pobytu.

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 140
data aktualizacji: 2019-02-14 14:10:43


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30