do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Czy składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE muszę znać język polski?

Cudzoziemcy ubiegający się o pobyt rezydenta długoterminowego UE są zobligowani do dostarczenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, znajomość języka polskiego, potwierdza się jednym z następujących dokumentów:

  1. urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669) na poziomie biegłości językowej co najmniej B1tj. certyfikatem wydawanym przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  2. świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) z wykładowym językiem polskim;
  3. świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Powyższego przepisu nie stosuje się wobec małoletnich którzy do dnia złożenia przedmiotowego wniosku nie ukończyli 16 roku życia.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 291
data aktualizacji: 2018-12-20 10:03:18


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30