do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Czy wstrzymanie pomocy integracyjnej dla cudzoziemca następuje w sytuacji, gdy przebywa on w areszcie śledczym?

Wstrzymanie pomocy integracyjnej dla cudzoziemca możliwe jest po stwierdzeniu występowania jednej z przesłanek określonych w art. 95 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

  • uporczywego, zawinionego niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego - przez okres do 30 dni;
  • wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana - przez okres do 30 dni;
  • 3udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji życiowej - do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;
  • 4upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej - do czasu opuszczenia przez niego zakładu;
  • 5wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Wstrzymanie pomocy to nie tylko wstrzymanie wypłaty świadczeń pieniężnych, ale również wstrzymanie innych działań zmierzających do integracji cudzoziemca. Trudno, bowiem wyobrazić sobie, iż cudzoziemiec przebywając w areszcie śledczym będzie w stanie brać udział w kursach języka polskiego czy też aktywnie poszukiwał pracy. Nie jest ponadto możliwe przedłużanie indywidualnego programu integracji o miesiące, na które pomoc została wstrzymana. Nawet jeśli cudzoziemiec, który przebywał w areszcie śledczym został uniewinniony po 10 miesiącach, nie jest możliwe wypłacanie mu „zaległych” świadczeń.

W związku z tym w przypadku przywrócenia wstrzymanej pomocy wypłata świadczeń integracyjnych powinna nastąpić począwszy od miesiąca, w którym ustały przesłanki uzasadniające jej wstrzymanie.

W przypadku złożenia wniosku przez cudzoziemca o przystąpienie do indywidualnego programu integracji, wobec którego toczy się postępowanie karne, należy przyjąć taki wniosek. Nie mniej jednak pomoc integracyjna dla tego cudzoziemca będzie od razu wstrzymana na czas zakończenia postępowania karnego.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 113
data aktualizacji: 2018-09-21 08:33:44


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30