do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Czy zasiłek stały przysługuje cudzoziemcowi (obywatelowi państwa spoza Unii Europejskiej) będącemu w związku małżeńskim z osobą narodowości polskiej?

Zgodnie z art. 5 pkt 2 lit. a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
    w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543), lub w związku
    z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

Art. 5 ustawy o pomocy społecznej reguluje zakres podmiotowy stosowania tej ustawy. Natomiast konkretne podstawy o charakterze przedmiotowym, dotyczące udzielenia pomocy społecznej zostały uregulowanie odrębnie w stosunku do każdego ze świadczeń. W tym zakresie nie ulega wątpliwości, że organ pomocowy orzekający o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczeń wyszczególnionych w ustawie obowiązany jest w pierwszej kolejności zbadać, czy osoba ubiegająca się o pomoc może być zaliczona do ustawowego katalogu podmiotów uprawnionych do świadczeń. Dopiero po stwierdzeniu spełnienia tego wymogu organ może przystąpić do badania dalszych okoliczności w postaci wystąpienia trudnej sytuacji życiowej połączonej z niemożnością jej przezwyciężenia przy wykorzystaniu własnych uprawnień, możliwości i zasobów, co wiąże się z ustaleniem, czy wnioskodawca spełnienia tzw. kryterium dochodowe, jeżeli wymaga tego konkretny rodzaj świadczenia.

Z przepisu art. 5 ustawy o pomocy społecznej wynika, że ustawa została skierowana do szerokiego grona osób, niezależnie od posiadanego przez nich obywatelstwa, jeżeli tylko zamieszkują oni i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Innymi słowy ustawa gwarantuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej osobom posiadającym obywatelstwo polskie, obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, a także obywatelom innych państw, jeżeli mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w art. 5 pkt 2 lit. a ustawy o pomocy społecznej.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 278
data aktualizacji: 2018-09-21 08:30:39


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30