do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Jaką datę ważności Karty Dużej Rodziny (KDR) ustala się w przypadku cudzoziemca?

Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rekomenduje podmiotom wydającym KDR następujący tryb postępowania:

  • w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, udzielonego na czas nieoznaczony zgodnie z art. 195 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
    o cudzoziemcach, traktowanie go, odpowiednio, jak rodzica, małżonka rodzica lub dziecko;
  • w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego na czas nieoznaczony zgodnie z art. 211 ust.  1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, traktowanie go, odpowiednio, jak rodzica, małżonka rodzica lub dziecko;
  • w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, traktowanie go jak cudzoziemca i przyznawanie mu Karty odpowiednio na okres, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Karta jest przyznawana:

  1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,
  2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia,
  3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy o KDR (w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia,
  4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia.

 
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 120
data aktualizacji: 2019-04-12 08:13:14


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30