do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Jaka pomoc przysługuje cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą?

Cudzoziemcowi, który uzyska w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, udziela się pomocy mającej na celu wsparcie procesu jego integracji. Pomoc ta, udzielana jest jednorazowo na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i obejmuje ona w szczególności:

  1. świadczenia pieniężne w wysokości od 446 zł do 1175 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:
  1. utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
  2. pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;
  1. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  2. pracę socjalną;
  3. poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
  4. udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
  5. inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Wydatki, na utrzymanie, w szczególności na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, opłaty mieszkaniowe oraz na regulowanie kosztów związanych z nauką języka polskiego, mogą być pokrywane w uzgodnieniu z cudzoziemcem bezpośrednio przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 172
data aktualizacji: 2019-07-17 10:08:07


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30