do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Jakie rodzaje zasiłków w ramach pomocy społecznej może otrzymać cudzoziemiec?

 1. zasiłek stały, przysługuje:
 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy
  z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy
  z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 1. zasiłek okresowy, przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 1. zasiłek celowy, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;
 2. zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego;
 3. zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 280
data aktualizacji: 2019-05-17 07:20:34


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30