do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Jakie są rodzaje świadczeń rodzinnych?

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. Dodatki przysługują z tytułu:
 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 1. świadczenia opiekuńcze:
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy;
 1. zapomoga wypłacana przez gminy (Rada gminy w drodze uchwały może przyznać zamieszkałym na terenie jej działania osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka. Szczegółowe zasady udzielania zapomogi określa uchwała rady gminy. W związku z urodzeniem się jednego dziecka może być przyznana tylko jedna zapomoga. Wypłaty zapomóg finansowane są ze środków własnych gminy);
 2. świadczenia wypłacane przez gminy (Rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń oraz ich wysokość określa uchwała. Wypłaty świadczeń,
  finansowane są ze środków własnych gminy);
 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 4. świadczenie rodzicielskie.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 125
data aktualizacji: 2018-12-14 07:57:33


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30