do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Kto i kiedy może uzyskać pomoc socjalną?

Pomoc socjalna przysługuje każdemu cudzoziemcowi, który złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie o udzielaniu ochrony cudzoziemcom, tj. jeśli cudzoziemiec:

  • korzysta z ochrony uzupełniającej,
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany

– po upływie okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1 (pomoc socjalną i opiekę medyczną zapewnia się w okresie: a) postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, począwszy od dnia zgłoszenia się cudzoziemca w ośrodku, z tym że
w sytuacjach szczególnych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia cudzoziemca, opieka medyczna przysługuje od dnia złożenia przez cudzoziemca wniosku o nadanie statusu uchodźcy; b) 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie nadania statusu uchodźcy albo przez okres 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o umorzeniu postępowania, w przypadku, gdy postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy zostało umorzone);

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
  • przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;
  • jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności.

W ciągu dwóch dni po złożeniu wniosku należy zgłosić się w celu rejestracji do jednego
z dwóch ośrodków recepcyjnych Departamentu Pomocy Socjalnej:

  • do ośrodka recepcyjnego w Białej Podlaskiej
  • do ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku

Jeżeli cudzoziemiec nie zgłosi się do ośrodka recepcyjnego w ciągu dwóch dni procedura
o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie umorzona.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 213
data aktualizacji: 2018-09-21 08:37:06


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30