do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Mam zamiar studiować w Opolu, przyjadę wraz z żoną. W jakiej wysokości muszę posiadać środki na pobyt i studia oraz utrzymanie?

Odpowiadając na Pana zapytanie informuję, że cudzoziemiec, który zamierza podjąć w Polsce studia i z tego tytułu po raz pierwszy legalizować swój pobyt w Polsce powinien wykazać posiadanie środków finansowych łącznie na:

  1. pokrycie kosztów studiów - koszty te określa uczelnia,
  2. pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, dla siebie oraz na każdego członka rodziny, tj.:

a) po 200 PLN, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą  Polską,

b) po 500 PLN, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,

c) po 2500 PLN, jeżeli przybył z innego państwa niż określone w pkt a i b

– albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

  1. pokrycie kosztów utrzymania 
    1.  jeżeli przyjedzie Pan sam to powyżej 701 PLN na każdy miesiąc pobytu (tj. np. min. 702 PLN x min. 15 miesięcy=10530 PLN),  
    2. w przypadku przyjazdu wraz z żoną powyżej 528 PLN na każdą osobę (tj. np. (min.529 PLN x 2 os.) x min. 15 miesięcy = 15870 PLN).

 

Wyżej opisane kryteria zostały określone:

- w art. 144 ust. 1 pkt 2 b ustawy o cudzoziemcach ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2024, z późn. zm.),

- § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę,

- § 1 pkt 1 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie weryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 275
data aktualizacji: 2019-06-24 06:46:36


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30