do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
×

Na jaką pomoc mogę liczyć w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie?

Specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy rodzinie jest szczególną jednostką pomocową, której działanie jest nakierowane na wspieranie osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Standard podstawowych usług świadczonych przez Placówkę obejmuje:

 1. w zakresie interwencyjnym:
  1. zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie,
  2. ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
  3. udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,
  4. rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką,
   a także udzielenie pomocy innej niż określona w przywołanych wyżej lit. a-c;
 2. w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:
  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  2. opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,
  3. udzielanie poradnictwa:
 • medycznego,
 • psychologicznego,
 • prawnego,
 • socjalnego,
  1. prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy
   w rodzinie,
  2. prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
  3. zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,
  4. ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej
   i terapeutycznej,
  5. udzielanie konsultacji wychowawczych;
 1. w zakresie potrzeb bytowych zapewnienie:
  1. całodobowego okresowego pobytu dla nie więcej niż trzydziestu osób,
   z zastrzeżeniem, że liczba ta może ulec zwiększeniu, zależnie od możliwości lokalowych specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,
  2. pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób,
   z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie,
  3. wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci
   i miejsca do nauki,
  4. ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób,
  5. miejsca do prania i suszenia,
  6. ogólnodostępnej kuchni,
  7. wyżywienia, odzieży i obuwia,
  8. środków higieny osobistej i środków czystości.

Wyżywienie, odzież, obuwie, środki higieny osobistej i środki czystości Placówka zapewnia w sytuacji, jeżeli dochód ofiary przemocy w rodzinie nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 119
data aktualizacji: 2018-11-15 07:28:46


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tel 795 431 798, 504 832 826
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30