do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Cudzoziemiec dołącza wypełniony przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym wskazane są warunki jego zatrudnienia.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez okres swojej ważności upoważnia do pobytu
w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych. Cudzoziemiec zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (np. jako absolwent studiów stacjonarnych w Polsce), jeśli
w toku postępowania złoży dokumenty potwierdzające ten fakt, otrzymuje decyzję bez wskazanych warunków zatrudnienia. Zezwolenie wydawane jest na okres przewidywanego zatrudnienia wskazany w załączniku,  od 3 miesięcy do 3 lat.
Na jego podstawie Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane
  w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy
  i zamkniętymi ustami:
  • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności,
  • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca
   o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • ważny dokument podróży,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Opłata skarbowa – 440 zł – art.114 ust.1 - w momencie złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

lub

Opłata skarbowa – 340 zł – członkowie zarządu bez udziałów (art.126) - w momencie złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Tytułem: zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Opłata skarbowa – 10 zł – za wydanie decyzji zmieniającej (tzn. innej decyzji, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu  postępowania administracyjnego)

Tytułem: za wydanie decyzji zmieniającej

Opłatę skarbową można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8:00-14:30,
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola – 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Opłata za kartę pobytu – 50 zł – w  momencie odbioru decyzji pozytywnej.

Tytułem: za kartę pobytu.

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego - 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole.

 

Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania.
W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd. 

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI WSKAZANE WE WNIOSKU:

 • informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (a gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy) o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub
  o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

UWAGA: informacja starosty nie jest wymagana jeśli:

 1. zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 2. cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
 3. cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 4. cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę określone odrębnymi przepisami,
 5. praca polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada.
 • W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. C – dokumenty potwierdzające ich spełnienie (dotyczy m.in. przypadku, gdy cudzoziemiec w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wykonywał przez okres nie krótszy niż 3 miesiące pracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej na podstawie oświadczenia, tj. oświadczenie o zamiarze powierzania wykonywania pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego oświadczenie + umowa + dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy – np. w postaci zaświadczenia z ZUS. )
 • W przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. D – tj. zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę- dokumenty potwierdzające ich spełnienie (tj. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej uczelni, świadectwo ukończenia polskiej szkoły ponadgimnazjalnej).
 • aktualne zezwolenie na pracę
 • aktualna umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, np. umowa zlecenie (w przypadku gdy strona już wykonuje pracę),
 • umowa z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy obejmująca okres zatrudnienia wskazany we wniosku
 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i dochodach netto z ostatnich trzech miesięcy lub rachunki z trzech ostatnich miesięcy w przypadku umowy zlecenia.
 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy)
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym
 • potwierdzenie zameldowania
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja)
  z hotelu;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (od 1.10.2015 r. dla osoby samotnie gospodarującej – powyżej 634 zł i dla osoby w rodzinie – powyżej 514 zł), np. PIT roczny, zaświadczenie
  z US, zaświadczenie z ZUS,
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych wobec Rzeczypospolitej Polskiej, bądź – w przypadku osób które nie wykonywały pracy w Polsce – oświadczenie w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu


Jeśli pełnisz funkcję prokurenta lub członka zarządu osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, powinieneś dodatkowo złożyć:

 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki lub
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) lub
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie
  w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

 

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.
W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

 

 

 

ZWOLNIENIE Z INFORMACJI STAROSTY

W przypadkach wskazanych poniżej pracodawca może ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę bez konieczności wcześniejszego uzyskania informacji starosty:

 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię  z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich spełnienie;
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

       "W rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy"

 • cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym; 
 • cudzoziemca - trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
 • cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia  w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2018 poz. 1264)
 • obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż
  3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie
  z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4 ustawy – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i UMOWY O PRACĘoraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS).

UWAGA !!! Oświadczenie musi być ważne na dzień złożenia wniosku!

Do oświadczenia zarejestrowanego w PUP przed 1 stycznia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 • obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę wykonywał przez okres nie krótszy niż 
  3 miesiącepracę dla tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku
   na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, jeżeli przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi - pod warunkiem przedstawienia zarejestrowanego oświadczenia i umowy oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane
  w związku z wykonywaniem pracy (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia
  w ZUS)
  .

UWAGA !!! Oświadczenie musi być ważne na dzień złożenia wniosku!
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 18865
data aktualizacji: 2019-06-13 13:47:26


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30