do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Zezwolenie na pobyt czasowy – inne okoliczności

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności składają osoby, zamierzające:

 • podjąć lub kontynuować naukę w Polsce;
 • podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe;
 • poszukiwać pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako absolwenci polskiej uczelni;

W tej kategorii mieszczą się również zezwolenia na pobyt czasowy udzielane:

 • duchownym, członkom zakonu lub osobom pełniącym funkcje religijną w kościele lub związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych,
  i jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia
  ;
 • dla małoletnich dzieci urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywających na tym terytorium bez opieki ;
 • w związku z okolicznościami, wymagającymi krótkotrwałego pobytu,
 • w innych okolicznościach uzasadniających pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres powyżej 3 miesięcy.

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu może zostać udzielone Cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce, jeżeli:

 • jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej, lub
 • obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub
 • obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie to udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. Zezwolenie to może zostać także udzielone, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy udzielane jest jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów  na okres 1 roku.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu odbywania nauki może zostać udzielone na okres nauki, powyżej 3 miesięcy nie dłużej niż na okres 1 roku, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.

W pozostałych wypadkach, zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. Obowiązek składania odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia,

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności nie przyznaje cudzoziemcowi prawa dostępu do polskiego rynku pracy. Podjęcie zatrudnienia możliwe jest na ogólnych zasadach, pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę, chyba że nie jest ono wymagane (np. wobec absolwentów studiów stacjonarnych w Polsce, duchownych wykonujących pracę w związku z funkcjami religijnymi).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane
  w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy
  i zamkniętymi ustami:
  • cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.
  • cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • ważny dokument podróży,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

 

Opłata skarbowa – 340 zł – w momencie złożenia wniosku na zezwolenie na pobyt czasowy – inne okoliczności

Tytułem: zezwolenie na pobyt czasowy

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola – 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Opłata za kartę pobytu – 50 zł – w  momencie odbioru decyzji pozytywnej.

Tytułem: za kartę pobytu.

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego - 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI WSKAZANE WE WNIOSKU:

 • w przypadku małoletniego dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywającego na tym terytorium bez opieki:
  • akt urodzenia
 • w przypadku gdy zamierzasz podjąć lub kontynuować naukę:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zaświadczenie jednostki prowadzącej kształcenie o przyjęciu lub kontynuacji nauki.
 • w przypadku gdy zamierzasz podjąć lub kontynuować szkolenie zawodowe:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zaświadczenie potwierdzające odbywanie lub kontynuację szkolenia zawodowego.
 • w przypadku gdy jesteś absolwentem polskiej uczelni oraz poszukujesz pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom potwierdzający ukończenie polskiej uczelni.
 • w przypadku gdy jesteś duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub związku wyznaniowym:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. stosowne zaświadczenie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego, bądź potwierdzenie zameldowania czasowego;
  • pismo przewodnie ze zgromadzenia lub związku wyznaniowego o odbywaniu formacji zakonnej lub pełnieniu funkcji religijnej w kościele lub związku wyznaniowym z podaniem terminu zakończenia nauki lub posługi;
  • dokumenty potwierdzające podstawę działania kościoła lub związku wyznaniowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • w przypadku gdy wykażesz, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dokumenty potwierdzające okoliczności, na które powołujesz się w uzasadnieniu wniosku.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 2062
data aktualizacji: 2019-06-17 11:41:58


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30