do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Zezwolenie na pobyt czasowy - studia

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach składa Cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest kształcenie się na stacjonarnych studiach wyższych lub studiach doktoranckich oraz cudzoziemiec zamierzający odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach w języku polskim, o ile okoliczności te uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Pierwszego zezwolenia w celu kształcenia się na studiach, cudzoziemcowi, który podejmuje studia na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy. Jeśli studia uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia na pierwszym roku udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

Kolejne zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielane jest na okres studiów, przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach ale na kolejnym roku studiów udzielane jest na okres studiów, nie dłużej niż na 3 lata.

Zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zamierzających odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach, udziela się na okres trwania tego kursu przedłużony o 3 miesiące.

Po uzyskaniu tego zezwolenia cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

 

Uwaga: Powyższego zezwolenia nie mogą uzyskać m.in. cudzoziemcy, którzy wykonują pracę lub prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP, chyba że ubiegają się o udzielenie kolejnego zezwolenia w celu kształcenia się na studiach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:
  • cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.
  • cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • ważny dokument podróży,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

 

Opłata skarbowa – 340 zł – w momencie złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy.

Tytułem: zezwolenie na pobyt czasowy

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30,
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola – 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Opłata za kartę pobytu – 50 zł – w  momencie odbioru decyzji pozytywnej.

Tytułem: za kartę pobytu.

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego - 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole.

 

Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postepowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd. 

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

 • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, bądź zaświadczenie o odbywaniu kursu przygotowawczego;
 • dowód uiszczenia wymaganych opłat za studia/kurs, jeżeli są odpłatne;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania oraz kosztów studiów/kursu przygotowawczego.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 2271
data aktualizacji: 2019-06-17 11:33:47


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30