do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego unii europejskiej

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej może złożyć  cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 2. posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

UWAGA! Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego są:

- urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;

- świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski);

-  świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej jest udzielane na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, ważna przez 5 lat.

Cudzoziemiec, przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane
  w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost
  z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy
  i zamkniętymi ustami
  • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.
  • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.
   W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. 
 • ważny dokument podróży (kserokopia, oryginał do wglądu)
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej:

Opłata skarbowa – 640 zł – w momencie złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Tytułem: zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8:00-14:30,
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola – 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Opłata za kartę pobytu – 50 zł – w  momencie odbioru decyzji pozytywnej.

Tytułem: za kartę pobytu.

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego - 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole.

Uwaga! Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postępowania.
W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI WSKAZANE WE WNIOSKU:

 • karta pobytu,
 • dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany i legalny pobyt w Polsce;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu;
 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o dochodach osiągniętych w ostatnich 3 latach bądź oświadczenie w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – potwierdzone notarialnie lub podpisanie w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu + rozliczone formularze PIT,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego;
 • urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski), świadectwo ukończenia szkoły za granicą
  z wykładowym językiem polskim albo certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1. Certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane.

Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, znajomość języka polskiego, potwierdza się jednym z następujących dokumentów:

 1. urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224
  i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;  tj. certyfikatem wydawanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 2. świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) z wykładowym językiem polskim;
 3. świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Powyższe nie dotyczy małoletnich poniżej 16 lat. 

 • W przypadku, gdy wnioskodawca jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową dodatkowo:
  • aktualne zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;
  • aktualna umowa o pracę (zgodna z wydanym zezwoleniem na pracę), świadectwa pracy z poprzednich stosunków pracy;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach netto od początku roku.

 

 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy w utworzonej przez siebie spółce prawa handlowego, bądź w spółce, w której jest się właścicielem lub współwłaścicielem: 
  • aktualne zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;
  • w przypadku spółek:
   • aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego,
   • akt notarialny, na podstawie którego ustanowiona została spółka,
   • bilans roczny z działalności spółki;
  • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości spółki lub przedsiębiorcy, bądź oświadczenie w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu,
  • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach spółki lub przedsiębiorcy w ostatnich 3 latach, bądź oświadczenie w tym zakresie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej – potwierdzone notarialnie lub podpisane
   w obecności pracownika OUW, albo administracji samorządowej, który potwierdzi własnoręczność podpisu;
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej;
  • dokumenty potwierdzające ewentualne zatrudnienie obywateli polskich;
  • aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy;
  • aktualne zaświadczenie z ZUS o okresach składkowych.
 • W przypadku wskazania innych okoliczności – dokumenty  potwierdzające okoliczności, na które powołuje się cudzoziemiec w uzasadnieniu wniosku.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.
W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 6933
data aktualizacji: 2019-06-17 11:35:08


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30