do góry
trwa ładowanie strony
wczytywanie strony
Strona Archiwalna
×

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach określonych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach i dotyczy:

 • małoletniego dziecka polskiego obywatela, pozostającego pod jego władzą rodzicielską;

 

 • małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską:

 

 • urodzonego po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 • urodzonego w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej;

 

 • małżonka obywatela RP, który pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, oraz bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim (art. 158 ust. 1 pkt 1 ustawy
  o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

 

 • osoby o polskim pochodzeniu, która zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, a co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;

 

 • posiadacza ważnej Karty Polaka, który zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Zezwolenie na pobyt stały może zostać również udzielone:

 • ofierze przestępstwa handlu ludźmi, która:
  • przebywała na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,
  • współpracowała z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie
   o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego
  • ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia.

 

 • Cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 

 • Cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach.

 

 • Cudzoziemcowi, któremu udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu.

 

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały  składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. Obowiązek składania odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia,

 

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane na czas nieoznaczony. Na jego podstawie wydawana jest karta pobytu, ważna przez 10 lat. Dokument ten odbiera się osobiście.
W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który do dnia jej odbioru nie ukończył 13. roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z ważnym dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

 

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały, uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane
  w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost
  z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy
  i zamkniętymi ustami.
  • Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.
  • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.
   W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 • ważny dokument podróży,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana).

 

Opłata skarbowa – 640 zł *– w momencie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Tytułem: zezwolenie na pobyt stały

 

*Zwalnia się z opłaty skarbowej osoby, które posiadają Kartę Polaka

 

 Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Urzędu Miasta Opola (Rynek – Ratusz) od poniedziałku do piątku
  w godzinach 8:00-14:30,
 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Opola – 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 Bank Millennium S.A.

Opłata za kartę pobytu – 50 zł – w  momencie odbioru decyzji pozytywnej.

Tytułem: za kartę pobytu.

Opłatę można uiszczać:

 • w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Piastowska 14, pok. 36) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00,
 • na rachunek bankowy Wojewody Opolskiego - 22 1010 1401 0006 9322 3100 0000 - NBP Oddział Opole.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OKOLICZNOŚCI WSKAZANE WE WNIOSKU:

 

 • w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:
  • odpis aktu urodzenia,
  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego

 

 • w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
  • odpis aktu urodzenia,
  • kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego

 

 • w przypadku gdy pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim:
  • aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
  • kserokopię dowodu osobistego małżonka,
  • w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia

 

 • w przypadku ofiary handlu ludźmi:

 

 • dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo z art. 189a § 1 Kodeksu karnego oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa.

 

 • w przypadku gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywałaś/-eś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:

 

 • dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce

 

 • w przypadku gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywałaś/-eś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach:

 

 • dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce

 

 • w przypadku gdy udzielono Ci azylu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 • dokument potwierdzający udzielenie azylu

 

 • w przypadku gdy masz polskie pochodzenie:

 

 • oryginały dokumentów potwierdzających deklarowanie przynależności do Narodu Polskiego przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie (w przypadku przedkładania do akt sprawy kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia ww. dokumenty powinny być opatrzone klauzulą apostille)

 

 • w przypadku gdy posiadasz ważną Kartę Polaka:

 

 • kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu;
 • dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe, np. akt własności lokalu na terytorium RP lub inne dokumenty świadczące o posiadaniu tytułów prawnych do lokali na tym terytorium (np. umowa najmu), obowiązujące aktualnie, a także w dłuższej perspektywie w przyszłości - dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny, zaświadczenie  wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie w Polsce o pobieraniu nauki lub kopia legitymacji studenckiej wraz z oryginałem do wglądu.

Uwaga! Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.
W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
autor: Dziechciński Kamil, ilość wyświetleń: 5002
data aktualizacji: 2019-06-17 11:38:37


Punkty Informacyjno - Doradcze

Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 87B
45-061 Opole
Tel 77 452 74 96
cpw@uni.opole.pl
Pok 7 DS. „Niechcic”
godziny pracy: 7.30-15.30, w każdy czwartek punkt jest czynny do godziny 18.00
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
kontakt@cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl
hol główny
godziny pracy: 7.30 - 15.30